STANDAARD LEVERING 5 - 10 WERKDAGEN

Algemene Voorwaarden van BrandPress

Handelend onder de naam Brand Supplies BE1003673846

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten. De klant wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden door zijn bestelling.
 2. Afwijkende voorwaarden (mondeling of telefonisch) zijn alleen van toepassing indien BrandPress deze schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Eventuele voorwaarden van de klant, die afwijkend zijn aan deze voorwaarden, zijn nietbindend tenzij ze uitdrukkelijk schriftelijk door BrandPress zijn bevestigd.
 4. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 2: Prijzen

BrandPress is een onderneming onderworpen aan de btw plicht.

Artikel 3: Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen, tenzij in de tussentijd de nieuwe prijzen voor het nieuwe jaar door de leverancier worden berekend.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de aangevraagde aantallen, indien de aantallen wijzigen, kunnen ook de prijzen wijzigen.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. BrandPress mag de overeengekomen prijs wijzigen indien door bepaalde omstandigheden opdracht niet volgens overeenkomst uitgevoerd kan worden. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 4: Betaling

 1. Bij betaling op rekening dient de factuur binnen 14 dagen na datum afgifte factuur te worden voldaan op IBAN-rekeningnummer BE11 0689 3745 8648
 2. BrandPress houdt zich ten alle tijden het recht voor een zekerheid van de klant te verlangen tot het nakomen van de betalingsverplichting, voordat een bestelling in behandeling wordt genomen. Ook indien er eerder andere betalingsvoorwaarden zijn afgesproken.
 3. De opdrachtgever van een bestelling blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de betalingen. Ook al is de bestelling voor een andere klant gedaan.
 4. Als de bestellingen gereed zijn, dient deze binnen 14 dagen afgehaald te worden, indien de bestelling niet binnen deze termijn is afgehaald, is BrandPress gerechtigd de factuur te verzenden met een betalingstermijn van 14 dagen. Na 14 dagen wordt de factuur verhoogd met de wettelijke rente.
 5. Indien na de laatste aanmaning geen betaling is ontvangen, wordt de vordering overdragen naar ons incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) zijn voor rekening van de klant. Evenals de kosten bij een eventuele faillissementsaanvraag.

Artikel 5: Levering

 1. De levertijden zijn onder voorbehoud dat BrandPress zelf tijdig en volledig de bestelling ontvangt van de leveranciers. BrandPress is niet aansprakelijk indien de leverancier niet tijdig levert.
 2. De bestellingen worden via Bpost verzonden, normaal gesproken binnen 1 dag (in België). BrandPress is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden, verlies of beschadiging door Bpost.
 3. BrandPress stelt alles in werking om afgesproken levertijden en speciale wensen na te komen, indien het niet lukt om deze afspraken na te komen zijn wij niet aansprakelijk voor schade. Schadevergoeding is in elk geval uitgesloten.
 4. Bestelde goederen alsmede aangeleverde goederen blijven eigendom van BrandPress totdat de betalingsverplichting door de klant is voldaan.
 5. De klant is verplicht om de bestelling af te nemen, als deze aan hem wordt aangeboden, indien de klant weigert of nalatig is met het verstrekken van leveringsinstructies, dan zijn de aanvullende kosten voor rekening van de klant.
 6. Er kan altijd een geringe afwijking in de kleur, maat, kwaliteit en/of uitvoering van de bestelling zijn.

Artikel 6: Verzendkosten

De verzendkosten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Artikel 7: Retourneren

 1. Alle bestellingen worden speciaal voor de klant besteld en bedrukt, het is helaas niet mogelijk om artikelen te retourneren of te ruilen.
 2. Indien de klant een verkeerde bestelling heeft ontvangen, dan zal BrandPress zorg dragen voor de juiste artikelen. De klant dient dit binnen 7 dagen na levering kenbaar te maken bij BrandPress.

Artikel 8: Wijzigen of annuleren van een opdracht

 1. Mocht de klant na het doen van de bestelling de opdracht willen wijzigen, dan kunnen er extra kosten worden berekend, afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt.
 2. Een opdracht kan alleen kosteloos geannuleerd worden indien de artikelen door BrandPress nog niet besteld zijn en indien de opdruk nog niet is gemaakt/uitgeplot.
 3. BrandPress heeft het recht om bestellingen te weigeren, indien bekend is of de verdenking ontstaat dat door een opdruk/logo de rechten van derden of de wettelijke voorschriften worden geschonden.

Artikel 9: Garantie

 1. BrandPress garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen en vrij zijn van gebreken.
 2. Uiterlijke zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering te worden gemeld.
 3. Indien er zich binnen 30 dagen na ontvangst gebreken voordoen aan de artikelen, dan kan de klant aanspraak maken op de garantie. BrandPress zal het artikel dan herstellen of vervangen. Indien het artikel wordt vervangen, dan dient het te vervangen artikel te worden geretourneerd aan BrandPress.
 4. Garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht (of getracht hebben), de klant de waslabels of de wasvoorschriften niet heeft opgevolgd.
  In twijfelgevallen ligt de bewijslast bij de klant.
 5. Bij eigen aangeleverde artikelen geldt een eigen risico. BrandPress is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen of mislukking van de opdruk.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Alle producten in ons assortiment voldoen aan de strenge eisen. BrandPress kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, als gevolg van verkeerd gebruik of het gebrekkig functioneren van de producten.
 2. Tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die op de website, in folders, catalogi, mailingen, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, zijn informatief. BrandPress kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens.
 3. BrandPress is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd.
  In dat geval zal BrandPress zo spoedig mogelijk aanpassen. BrandPress kan niet aan offertes worden gehouden indien de prijs naar redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijke verkeer een vergissing of verschrijving bevat.
 4. De klant garandeert dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software die de klant verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten. Indien er schade ontstaat, door deze door de klant verstrekte bestanden, dan is de klant aansprakelijk voor de schade die hierdoor is aangericht.

Artikel 11: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. De klant verleent BrandPress het recht het logo te gebruiken, te publiceren, te verveelvoudigen en producten van het logo te voorzien.
 2. Eventuele auteursrechten of andere rechten op een logo blijven bij de klant. De verantwoordelijkheid voor deze logo’s ligt bij de klant.
 3. De klant verzekert dat hij het logo zelf ontworpen heeft of geen inbreuk maakt op rechten van derden en/of alle gebruiksrechten heeft, met name merken-, auteurs en modelrecht. Eventuele inbreuk op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant vergoedt alle daaruit voortvloeiende kosten, ook voor verdediging en andere schade.
 4. Indien op de door de klant aangeleverde ontwerpen/logo’s eigendomsrechten rust waarvan BrandPress niet op de hoogte is gesteld door de klant, dan is de klant volledig aansprakelijk voor eventuele gevolgschade door het verveelvoudigen, openbaar maken door BrandPress.
 5. De klant vrijwaart BrandPress voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de bestelling gebruikt worden.
 6. BrandPress behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die BrandPresss toekomen op grond van de Auteurswet.
 7. De door BrandPress tot stand gebrachte of verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van BrandPresss, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen. Ze zijn uitsluitend bestemd om door de klant gebruikt te worden en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van BrandPresss worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verstrekt worden aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12: Overmacht

BrandPress behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht, de bestelling op te schorten of zonder tussenkomst van een rechter te annuleren. In dit geval kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 13: Privacy

Alle persoonsgegevens die BrandPress verzameld worden uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt en vertrouwelijk behandeld. Ze worden nooit aan derden verstrekt, behalve voor betalingstransacties of bezorgen van de bestelling!

Laatste keer herzien in maart 2024 | alle rechten voorbehouden